Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 2
Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 2 (23/08/2012)

         Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 2 là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường; hoạt động sản xuất, tư vấn, dịch vụ theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Xây dựng lưới khống chế toạ độ, độ cao nhà nước, đo đạc, bản đồ, đất đai, môi trường, bất động sản, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, biển, hải đảo và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.


    Nhiệm vụ:

     * Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động của Công ty; do Công ty giao hoặc chỉ đạo thực hiện. Đoàn được Công ty giao tài sản, nhân lực, kinh phí để thực hiện  nhiệm vụ của mình. 

     * Thực hiện và kiểm soát an toàn lao động, vệ sinh lao động; giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ đơn vị an toàn tại nơi sản xuất;

     * Phối hợp với các đoàn, các đơn vị trong nội bộ Công ty có liên quan để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

     * Thực hiện một sốnhiệm vụ khác theo yêu cầu hoặc ủy quyền của Giám đốc Công ty.

   


            

    Lãnh đạo đoàn:

  Đoàn trưởng


             

 

 

Sản phẩm
Download