Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Giới thiệu
Lịch sử phát triển (13/06/2016)

 

      Ngày 27 tháng 11 năm 2009 Bô trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. 

 

    Ngày 27 tháng 02 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 468/QĐ-BTNMT về việc thành lập Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình và Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thuộc Công ty Đo đạc Ảnh địa hình

 

     Ngày 28 tháng 09 năm 2010 Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký Quyết định số 276/QĐ-HĐTV về việc chuyển Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


     Ngày 12 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai thành Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

 

     Ngày 14 tháng 04 năm 2016 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập. Đại hội đã bầu ra các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường làm cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty.

 

      Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sản phẩm
Download