Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
P. Quản lý Chất lượng Sản phẩm
    Phòng Quản lý Chất lượng sản phẩm (Phòng KCS) là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực công tác nghiệm thu công trình, sản phẩm; kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng, quy cách, quy định đối với mọi sản phẩm đo đạc bản đồ. 

Chi tiết
Sản phẩm
Download