Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Đảng
     Đảng bộ công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Lập trên cơ sở Đảng bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật thuộc Đảng bộ Công ty Đo đạc Ảnh địa hình truớc đây và Đảng bộ bộ phận Trung tâm Địa chính Đô thị phía Bắc thuộc Đảng bộ Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình.

Chi tiết
Chương I (27/11/2010)
    Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị,

Chi tiết
Chương II (27/11/2010)
    Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai nhiệm kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy).

Chi tiết
Chương III (27/11/2010)
    Đại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ 5 năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm.

Chi tiết
Chương IV (27/11/2010)
     Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do cấp ủy cùng cấp triệu tập thường lệ 5 năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm.

Chi tiết
Trang:123
Sản phẩm
Download