Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
P. Kế hoạch Kỹ thuật
     Phòng Kế hoạch kinh doanh là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực quản lý công tác kế hoạch sản xuất trong toàn Công ty

Chi tiết
Phòng Quản lý Kỹ thuật Công nghệ là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty về kỹ thuật - công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. 
    


Chi tiết
    Phòng Quản lý Chất lượng sản phẩm (Phòng KCS) là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực công tác nghiệm thu công trình, sản phẩm; kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng, quy cách, quy định đối với mọi sản phẩm đo đạc bản đồ. 

Chi tiết
Sản phẩm
Download