Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
P. Kế hoạch Kinh doanh
     Phòng Kế hoạch kinh doanh là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực quản lý công tác kế hoạch sản xuất trong toàn Công ty

Chi tiết
Sản phẩm
Download