Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 1
    Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.

Chi tiết
        Ngày 07 tháng 5 năm 2010 Hội đồng quản trị Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký Quyết định số 128/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai - Xí nghiệp Địa hình trên cơ sở thành lập mới từ một số bộ phận của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thuộc Công ty Đo đạc ảnh địa hình trước đây.

Chi tiết
        Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 1 - Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Sản phẩm
Download