Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Trang chủ
Ngày 27/11/2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật, Quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CP Địa chính và Tài nguyên Môi trường (MCK: CER). Chi tiết theo Quyết định số 284/QĐ – SGDHN; thông báo số 528/TB – SGDHN ngày 17/5/2019 về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CP Địa chính và Tài nguyên Môi trường (MCK: CER)
Sản phẩm
Download