Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
P. Tài chính - Kế toán
Tài chính KT (05/07/2010)
        Phòng Tài chính - Kế toán là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý công tác tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ và thống kê kinh tế phù hợp với đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi tiết
Sản phẩm
Download