Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Chức năng, nhiệm vụ

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài.


Chi tiết
Sản phẩm
Download