Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
TT Địa chính đô thị phía Bắc
    Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.

Chi tiết
        Ngày 04 tháng 01 năm 2000 Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính đã ký Quyết định số 06/2000/QĐ-ĐC về việc thành lập Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc trực thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình.

Chi tiết

 Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.


Chi tiết
Sản phẩm
Download