Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Đảng bộ cơ sở
     Đảng bộ công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Lập trên cơ sở Đảng bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật thuộc Đảng bộ Công ty Đo đạc Ảnh địa hình truớc đây và Đảng bộ bộ phận Trung tâm Địa chính Đô thị phía Bắc thuộc Đảng bộ Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình.

Chi tiết
Sản phẩm
Download