Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 3
    Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.

Chi tiết
    Ngày 07 tháng 5 năm 2010 Hội đồng quản trị Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký Quyết định số 129/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai - Xí nghiệp Địa chính trên cơ sở thành lập mới từ một số bộ phận của Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình trước đây. 

Chi tiết

Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường - Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 3 là đơn vị trực thuộc thuộc Công ty Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.


Chi tiết
Sản phẩm
Download