Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
P. Hành chính Nhân sự
Văn phòng (05/07/2010)
    Phòng HCNS: Là đơn vị thường trực giúp việc trực tiếp cho Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực công tác sau:

       *       Công tác tuyển dụng lao động và đào tạo nhân sự; quản lý lao động, tiền lương.

       *       Công tác soạn thảo và quản lý văn bản, giấy tờ, thư viện; công tác thi đua - khen thưởng.

       *       Công tác hành chính quản trị, đối nội, đối ngoại, lễ tân.

    *       Duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các đơn vị trong và ngoài Công ty


Chi tiết
Sản phẩm
Download