Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Nghị định
Nghị định trong lĩnh vực quản lý đất đai (19/07/2016)

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

47/2014/NĐ-CP

15/05/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

46/2014/NĐ-CP

15/05/2014

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

45/2014/NĐ-CP

15/05/2014

Quy định về thu tiền sử dụng đất

44/2014/NĐ-CP

15/05/2014

Quy định về giá đất

43/2014/NĐ-CP

15/05/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

34/2014/NĐ-CP

29/04/2014

Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

169/2013/NĐ-CP

12/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

126/2013/NĐ-CP

15/10/2013

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

53/2011/NĐ-CP

01/07/2011

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

48/2011/NĐ-CP

21/06/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

20/2011/NĐ-CP

23/03/2011

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2010/QH12 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

120/2010/NĐ-CP

30/12/2010

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

105/2009/NĐ-CP

11/11/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

88/2009/NĐ-CP

19/10/2009

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

69/2009/NĐ-CP

13/08/2009

Nghị định Quy định bổ sung vế quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

51/2009/NĐ-CP

03/06/2009

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI MUA VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM

44/2008/NĐ-CP

09/04/2008

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ – CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

153/2007/NĐ-CP

15/10/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

123/2007/NĐ-CP

27/07/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

84/2007/NĐ-CP

25/05/2007

Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

41/2007/NĐ-CP

22/03/2007

Về xây dựng ngầm đô thị

29/2007/NĐ-CP

27/02/2007

Về quản lý kiến trúc đô thị

129/2006/NĐ-CP

31/10/2006

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

90/2006/NĐ-CP

06/09/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

17/2006/NĐ-CP

27/01/2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

13/2006/NĐ-CP

24/01/2006

Về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

02/2006/NĐ-CP

05/01/2006

Về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới

01/2006/NĐ-CP

04/01/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành,mở rộng thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây

197/2004/NĐ-CP

03/12/2004

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

198/2004/NĐ-CP

03/12/2004

VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

188/2004/NĐ-CP

16/11/2004

VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

181/2004/NĐ-CP

29/10/2004

Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

182/2004/NĐ-CP

29/10/2004

Nghị định của Chính Phủ sốSỐ 182/2004/NĐ CP ngày 1/10/2009 về xử phạt hành hính trong lĩnh vực đất đai

68/2001/NĐ-CP

01/10/2001

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

66/2001/NĐ-CP

28/09/2001

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

04/2000/NĐ-CP

11/02/2000

Về thi hành Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Đất đai

17/1999/NĐ-CP

29/03/1999

VỀ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THẾ CHẤP GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

49/1998/NĐ-CP

13/07/1998

Về uản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam

22/1998/NĐ-CP

24/04/1998

Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

45/CP

03/08/1996

Nghị định số 45/ CP ngày 03/ 08/ 1996 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 10 Nghị định 60/ CP ngày 05/ 07/ 1994 của Chính phủ về Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

09/CP

12/02/1996

Nghị định 09/CP ngày 12/02/1996 của Chính phủ về chế độ quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh

01/CP

04/01/1995

Ban hành bản quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

88/CP

17/08/1994

Nghị định của Chính phủ số 88/CP ngày 17/8/1994 Về quản lý và sử dụng đất đô thị

91/CP

17/08/1994

Nghị định của Chính số 91/CP Ngày 17/8/1994 ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị

60/CP

05/07/1994

Nghị định số 60/CP Ngày 5/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

64/CP

27/09/1993

Nghị định 64/ CP ngày 27/09/1993 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp

Sản phẩm
Download