Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Đoàn thể
Công đoàn (18/01/2011)

                                                                                                                                          
                  
                 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

                
                                                           BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KÌ 2014 - 2018
1.    Đặng Đình Tỉnh                            Chủ tịch 
2.    Nguyễn Quang Hải
Phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT
3.    Lưu Thị Huyền 
Ủy viên Ban thường vụ
4.    Hoàng Công Quyết 
Ủy viên
5.    Tô Ngọc Đích Ủy viên
6.    Nguyễn Tuấn Sơn
Ủy viên
7.    Đỗ Thế Binh
Ủy viên
8.    Trần Thị Phương
Ủy viên
9.   Phan Văn Đổi
Ủy viên
10.   Trần Thị Thu Hồng
Ủy viên


   

Các tin khác
Sản phẩm
Download