Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Trang chủ
Ngày 27/11/2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

- Công bố thông tin

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán
- Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Quyết định thành lập tiểu ban giúp việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính

- Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ

- Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức 2017

- Tờ trình thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán năm tài chính 2018

- Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ

- Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Dự thảo Điều lệ

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty


- Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Báo cáo thường niên 2017

- Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán


- Báo cáo tài chính năm 2017

- Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2018 công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


Sản phẩm
Download